การเข้าอบรมสมาธิเบื้องต้น

การเข้าอบรมสมาธิเบื้องต้นเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ อบรมสมาธิเบื้องต้น ระดับ ๑
๑๔ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ อบรมสมาธิเบื้องต้น ระดับ ๒(เข้าเย็นวันศุกร์ ๑๘.๐๐ น. ออกเย็นวันอาทิตย์ ๑๗.๐๐ น.)

กรุณาสำรองที่ล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โทร ๐- ๒๒๔๔- ๘๒๙๒
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ทุกวันหฤหัสบดี ,ศุกร์, เสาร์ และวันอาทิตย์

E-mail : ruendham@Live.com

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked