เรือนธรรม

เรือนธรรม

เรือนธรรม “บ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะ”

ห้องหนังสือเรือนธรรม เป็นห้องหนังสือที่เปิดบริการ ประชาชนผู้สนใจการศึกษาพุทธธรรม เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน โดยได้รวบรวมคำสอนของ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ  หลวงพ่อปัญญานันทะ  หลวงพ่อชา สุภัทโท และอาจารย์วศิน อินทสระ ไว้อย่างครบครันทั้งในรูปของหนังสือและเทป เช่น เทปคำบรรยายของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ จากสวนโมกข์จำนวน 2,200 ม้วนเป็นต้น เพื่อให้ท่านได้ศึกษาค้นคว้าคำสอน ในแนวลึกได้อย่างจุใจ

ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ผู้ใฝ่ใจในพุทธธรรมนำปัญญา ได้มาค้นคว้าศึกษาและเบิกบานในธรรมด้วยกัน เพื่อการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ห้องหนังสือเรือนธรรม
ห้องหนังสือเปิดวันพฤหัสบดี
• สมัครสมาชิกฟรี
• ยืมหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์
• ถ้าอ่านหนังสือยังไม่จบ โทรมาขอต่ออายุอีก 2 สัปดาห์ได้ที่บรรณารักษ์
• คืนหนังสือทางไปรษณีย์ได้

การบรรยายธรรมะ
เวลา 13.00 – 15.00 น.
– วันพฤหัส พระอภิธรรม โดยพระอายจารย์ ทวี เกตุธมฺโม
– วันศุกร์ พระสูตร โดยพระอายจารย์ พระมหาบุญช่วย ปญญาวชิโร

เวลา 9.30 – 16.00 น.
– วันเสาร์ พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์ บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์
– วันอาทิตย์ พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์ บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

อบรมสมาธิเบื้องต้น วันสุดสัปดาห์ โดยวิทยากรจากชมรมกล้าธรรม
– เปิดอบรม สัปดาห์ที่ 2, 3 ของเดือน จำนวนไม่เกิน 20 ท่าน/ครั้ง
– แต่งกายปกติ ไม่ต้องแต่งชุดขาว
– มีที่พักพร้อมอาหารให้ทุกท่าน
– กรุณาโทรศัพท์จองล่วงหน้า โทร. 02-244-8292 (พฤหัสบดี – อาทิตย์)
– กรุณาเตรียมบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนเข้าปฏิบัติ
– ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หัวเราะเพื่อสุขภาพ
ทุกวันเสาร์
เวลา 9.00 – 11.00 น.
อาจารย์ กสานติ์ วณิชชานนท์ ประธานดำเนินการชมรมหัวเราะบำบัดแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมหัวเราะเพื่อสุขภาพ ชั้นที่ 2 ห้องหนังสือเรือนธรรมขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เรือนธรรม12

เรือนธรรม07

เรือนธรรม01

เรือนธรรม09

เรือนธรรม11

เรือนธรรม02

เรือนธรรม04

เรือนธรรม08