การเข้าอบรมสมาธิเบื้องต้น

การเข้าอบรมสมาธิเบื้องต้นเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ อบรมสมาธิเบื้องต้น ระดับ ๑
๑๔ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ อบรมสมาธิเบื้องต้น ระดับ ๒(เข้าเย็นวันศุกร์ ๑๘.๐๐ น. ออกเย็นวันอาทิตย์ ๑๗.๐๐ น.)

กรุณาสำรองที่ล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โทร ๐- ๒๒๔๔- ๘๒๙๒
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ทุกวันหฤหัสบดี ,ศุกร์, เสาร์ และวันอาทิตย์

E-mail : ruendham@Live.com

เรือนธรรม

เรือนธรรม “บ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะ”

ห้องหนังสือเรือนธรรม เป็นห้องหนังสือที่เปิดบริการประชาชนผู้สนใจการศึกษา